Follow us on Social :

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง แวร์เฮ้าส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าธุรกิจ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้า) บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ฉบับนี้ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพื่อดำเนินการตามคำขอของคู่ค้าทางธุรกิจก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ค้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท

1.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับบริษัทเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชำระค่าสินค้าและบริการตรวจสอบและประเมินการทำงานตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า

1.3 เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางช่องทางต่างๆ

1.4 เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

1.5 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคู่ค้าหรือบุคคลอื่นเช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

1.6 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

1.7 เพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

2.1 ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื่อนามสกุล ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุลเลขที่และข้อมูลบนบัตรประชาชน รูปถ่าย และข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆที่ใช้ในการระบุตัวตน

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคู่ค้า เช่น ข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งข้อมูลบัญชีและการเงินเช่นหมายเลขบัญชีธนาคาร

2.4 เมื่อคู่ค้าเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท บริษัทอาจเก็บและบันทึกภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรม/การอบรมในครั้งก่อน ๆ

2.6 ในบางกรณี บริษัทอาจจะจัดเก็บ ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะดำเนินการตามสมควรและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลง

การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์เหล่านั้นซึ่งถูกรวบรวมไว้ทั้งนี้สูงสุดให้เป็นไปตามอายุความของกฎหมาย

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

4.1 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคู่ค้าคู่ค้ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

4.2 หากคู่ค้าถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

5. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

5.1 ถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 ขอดูและ/หรือขอคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

5.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

5.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.5 ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน

5.6 ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5.7 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

มีข้อสงสัยสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ Email : info@tmhwst.toyota-industries.com

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

By submitting this form, you hereby agree to and accept our Privacy Policy

By submitting this form, you hereby agree to and accept our privacy policy

How can we help you? Send us your questions online

We will reply within 24 h. All inquiries are treated confidentially in accordance with our Privacy Policy.

By submitting this form, you hereby agree to and accept our Privacy policy