Follow us on Social :

JOB VACANCY

Job Description :

1. บันทักข้อมูลต่างๆที่ใช้ในส่วนงาน Rental Control เข้าระบบ NAV ให้เรียบร้อยและมีความถูกต้อง ทันเวลา เช่น การรับ-ส่ง รถเช่า, การบันทึกอะไหล่จากการตรวจซ่อม, การออก WR ตรวจเช็ครถรับกลับ
2. บันทึกข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานในส่วนงานของ Rental Control เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ต่อได้ เช่น รายการสินค้ายกกลับประจำวัน, Asset Status & Performance, ประเมินราคาค่าซ่อม
3. ติดตามสถานะของสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนงานที่ยังไม่ได้รับคืนมา หรือได้คืนมาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
4. จัดทำเอกสารรับ-ส่ง อุปกรณ์รถเช่า สำหรับทดแทน และ จัดทำเอกสาร BA เพื่อรับอะไหล่เข้าสต็อก
5. ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารในส่วนงานของ Rental Control เช่น คลังสินค้า เพื่อติดตามการรับ-ส่งรถเช่า, จัดซื้อ เพื่อขอต้นทุนอะไหล่
6. ตรวจนับสต็อกรถเช่าทั้งภายในและภายนอก
7. จัดเก็บเอกสารต่างๆของหน่วยงานให้เรียบร้อย
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications :

– เพศหญิง

– อายุ 25 – 30 ปี

– ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการทั่วไป

– ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี

Job Description :

1. ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญตั้งหนี้ทุกประเภทและบันทึกบัญชี

2.บันทึกบัญชีภาษีซื้อลิสซิ่ง, EASY PASS ,ESSO CARD

3.ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชีค่าทางด่วน,ค่านํ้ามันรถยนต์,ค่าโทรศัพท์พนักงาน Sale ,Csและกรรรมการ(บันทึกบัญชี) OT และนําสงฝ่ ายบุคคล ไม่เกินวันที่ 22 ของทุกเดือน) เพื่อไปจ่ายเงินพนักงาน

4. ทํารายละเอียดประกอบงบฯ และอัพเดทข้อมูลในไฟล์TAX

5. นําส่งข้อมูลประจําเดือนเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ภงด.1 ส่งฝ่ ายบุคคล (ตัดรอบวันที 20 ของเดือน)

6. ตรวจนับ Petty cash

7.ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีหลังจากทําจ่ายเงินเรียบร้อย (MTS,ทําเช็ค ,โอนเงิน)

Qualifications :

– ไม่จำกัดเพศ

– อายุ 22 – 35 ปี

– ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

– ด้านตั้งหนี้ด้านAPทั้งระบบ

– ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี

Job Description :

– ซ่อมบำรุงรถยกให้ลูกค้าตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย

– ประเมินอาการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

– PM ตามรอบการบำรุงรักษา

– งานที่ได้รับมอบหมาบจากหัวหน้างาน

– ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถเดินทางไปที่ไซต์ลูกค้าได้เลย

**จำเป็นต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติเนื่องจากต้องใช้รถของบริษัทในการปฎิบัติงาน

Qualifications :

– วุฒิ ปวช-ปวส สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เมคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

– ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาติขับขี่

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะในการสื่อสารและการให้บริการ

– สามารถเดินทางมาที่บริษัท ถนนกิ่งแก้วในวันเริ่มงานได้

Job Description :

ซ่อมบำรุงรถยกให้ลูกค้าตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย

– ประเมินอาการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

– PM ตามรอบการบำรุงรักษา

– งานที่ได้รับมอบหมาบจากหัวหน้างาน

– ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถเดินทางไปที่ไซต์ลูกค้าได้เลย

**จำเป็นต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติเนื่องจากต้องใช้รถของบริษัทในการปฎิบัติงาน

Qualifications :

– วุฒิ ปวช-ปวส สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เมคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

– ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาติขับขี่

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะในการสื่อสารและการให้บริการ

– สามารถเดินทางมาที่บริษัท ถนนกิ่งแก้วในวันเริ่มงานได้

Job Description :

ซ่อมบำรุงรถยกให้ลูกค้าตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย

– ประเมินอาการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

– PM ตามรอบการบำรุงรักษา

– งานที่ได้รับมอบหมาบจากหัวหน้างาน

– ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถเดินทางไปที่ไซต์ลูกค้าได้เลย

**จำเป็นต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติเนื่องจากต้องใช้รถของบริษัทในการปฎิบัติงาน

Qualifications :

– วุฒิ ปวช-ปวส สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เมคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

– ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาติขับขี่

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะในการสื่อสารและการให้บริการ

– สามารถเดินทางมาที่บริษัท ถนนกิ่งแก้วในวันเริ่มงานได้

Job Description :

– Build and maintain strong, long-lasting client relationships.

– Understand client’s needs and objectives to provide tailored solutions.

– Act as the main point of contact between the client and the company.

– Effectively communicate the value proposition through presentations, proposals, and other client interactions.

– Collaborate with internal teams, such as marketing and product development, to ensure client needs are met.

Qualifications :

– Bachelor Degree or higher in in business, marketing, communications, or a related field is preferred

– At least 3 year of experiences in sales, account management, or a related field is typically required

– Strong sales skills, including prospecting, negotiation, and closing deals

– Excellent verbal and written communication skills

– The ability to build and maintain strong relationships with clients

– The ability to identify and solve problems for clients

– Familiarity with the industry is preferred

Job Description :

– ขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน

– จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการได้แบบ Solution Provider

– สร้างและดูแลสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า

Qualifications :

– เพศชายอายุ 22-30 ปี

– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ผ่านการเกณฑ์ทหาร

– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาพิเศษ (ประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่)

– มีรถยนต์ส่วนตัว

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

– เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าเสื่อม+ค่าโทรศัพท์+ค่าทางด่วน+Fleet Card

Job Description :

– รับ Order Received พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าและเอกสาร

– ขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่ ตรวจสอบเอกสารนำเสนออนุมัติ และกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Google Forms

–  เปิด PR สั่งซื้อสินค้าในประเทศ

–  ประสานงาน ติดตาม การขอราคากับทางจัดซื้อ

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications :

– เพศหญิง

– อายุ 21 – 29 ปี

– ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

Job Description :

– ซ่อมบำรุงรถยกให้ลูกค้าตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย
– ประเมินอาการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
– PM ตามรอบการบำรุงรักษา
– งานที่ได้รับมอบหมาบจากหัวหน้างาน
– ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถเดินทางไปที่ไซต์ลูกค้าได้เลย
**จำเป็นต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติเนื่องจากต้องใช้รถของบริษัทในการปฎิบัติงาน

Qualifications :

– วุฒิ ปวช-ปวส สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เมคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

– ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาติขับขี่

– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีทักษะในการสื่อสารและการให้บริการ

– สามารถเดินทางมาที่บริษัท ถนนกิ่งแก้วในวันเริ่มงานได้

BENEFITS

HR DEPARTMENT

02-721-6480 ext. 323

088-002-8413

apply@tmhwst.toyota-industries.com

By submitting this form, you hereby agree to and accept our Privacy Policy

By submitting this form, you hereby agree to and accept our privacy policy

How can we help you? Send us your questions online

We will reply within 24 h. All inquiries are treated confidentially in accordance with our Privacy Policy.

By submitting this form, you hereby agree to and accept our Privacy policy